Miras Hukuku Avukatı Ve Danışmanlık

Miras Hukuku Avukatı Ve Danışmanlık

Miras Hukuku Avukatı Ve Danışmanlık

Medeni hukukun içerisinde yer alan Miras kavramı hem kanunlarımızda hem de  yaşantı içerisinde sıkça ortaya çıkan bir kavramdır. Miras aslında Yakınımızın ölümü ile manevi olarak üzüntü duyulduğu anda, kanunen hak olan mirasçılık nedeniyle hakların alınması da aynı zaman dilimine denk gelmektedir.

Mirasçılık Kavramı

Mirasçılık, miras payı, ölüm halinde geride kalanları paylaşımında konuştuğu sözcüklerdir. Çünkü mirasçılık durumu ile miras payı orantılıdır.

Miras hukukunda ortaya çıkan sorunlara bakıldığında, bu sorunların çözümünde profesyonel destek olan miras avukatı ile destek alınması, hakların öğrenilmesi, alınması mümkün olacaktır.

Miras neden red edilir

Örneğin vefat halinde mirasçının ilk yapacağı işlem mirasçılık belgesinin çıkarılmasıdır. Mirasçılık belgesi karışık bir mirasçılık yok ise noterden de alına bilinmektedir. Mirasçılık belgesi sonrasında kalan miras ve borçlar da sorgulanmalıdır. Eğer murisin aşırı borcu var ise mirasın reddi yapıla bilinmektedir. Mirasçılık belgesi ve mirasın reddi en çok ortaya çıkan sorunlardandır.

Bir başka sorun ise muris vasiyet bırakmış olabilir. Bu durumda ortaya saklı pay ihlali olup olmadığına bakılarak, hakların eşit veya saklı pay ihlalinin olmaması gerekmektedir. Böyle bir durum yoksa vasiyetin tenfizi sulh mahkemesinden istenir.

Tasarruf nedir – Tasarruf neden İptal edilir

Vasiyetin aslında miras hukukunda olması mirasçıların işlerinin kolaylaştırdığı da bir gerçektir. Yada sağlıkta çözülen miras ilerde ortaya çıkacak sorunların önüne geçilmiş olacaktır. Miras hukukunda birde murisin sağ iken yapmış olduğu tasarruflardır. Muris saklı pay ihlali yapmadıkça, istediği tasarrufu yapabilir. Ama bu tasarrufu akıl sağlığın yerinde yapılması yanında , kandırma ve hilelin olmaması gerekmektedir.

Çokça konuşulan bir konuda ölüme kadar bakım sözleşmesi. Bu sözleşmenin sadece yapılması önemli olmayıp, sözleşme gereği edimlerinde yerine getirilmesi gerekmektedir. Yine murisin akıl sağlığı yerinde, baskı, hile olmadan yapılmalıdır. Yine sağ iken eş ve çocuğa ayrım yaparak tapu devri bağış gibi konularda dikkat edilmelidir.

Miras Hukukunda en büyük sorun Muvazaa

Yukarda anlattığımız tüm olayların tek açıldığı dava penceresi Muvazaa nedenidir. Çünkü miras hukukunda açılan davaların bir çoğu Muvazaa nedeniyle tapunun iptal edilmesi ve tescili talepleridir. Yargıtay kararlarında murisin eş, çocuklar ile yapılan satışların tümü muvazaa olarak kabul edilmektedir.

Ortaklık Nasıl Giderilir

Miras hukukun mal paylaşımı da önemlidir. Bu paylaşım ise tüm mirasçıların ortak hareketi ile aralarında miras konusunda anlaşmış olmaları gerekmektedir. Yoksa mirasçıların tümüne gerek kalmadan birisinin bile paylaştırılması için mahkemeye başvuru yaparak mirasta ki ortak mallarda Ortaklığın Giderilmesini isteyebilir. Bu durumda mahkeme belirtilen miras malların kesif ve bilirkişi hesabı yaparak, ihale yolu ile satışa çıkarmak kaydı ile ortaklığı giderme yoluna gide bilir.

Miras Avukatı Ankara

Miras Avukatı Ankara

Türkiye’nin başkenti olarak bilinen Ankara’da bu konuda uzmanlaşmış pek çok avukat bulunmaktadır. Miras avukatı Ankara ilinde ve tüm Türkiye’de bu tarz davalara bakacak olan yetkin kişidir. Miras bırakan kişinin yasal mirasçıları 5 alt kategoride incelenebilmektedir. Bunlar, miras bırakanların hısımları, kan hısımları, evlatlığı ve altsoyu, eşi ve son olarak da devlet olarak karşımıza çıkmaktadır. Miras bırakan kişinin altsoyu var ise, öncelik olarak miras bu kişiler arasında paylaştırılacaktır. Çocukların eşit miras hakkından yararlanmaları kanunlarla belirlenmiştir. Alt soyu yok ise, miras kan bağı dolayısıyla mirasçının anne ve babasına kalacaktır. Altsoy, anne ve baba, mirasçıdan önce vefat etmiş ise, miras kan bağı bulunan akrabaların çocuklarına ve hısımlarına devredilecektir. Mirasçının eşi hayatta ve mirasçı ölmeden önce evlilik bağı bitmemişse, miras yasal olarak eşe devredilecektir. Miras avukatı Ankara kelimelerini kullanarak Ankara ilinde miras avukatı bulmanız mümkün olacaktır. Miras avukatlarının baktığı davalar arasında ise, mirasçılığın reddi davaları, muris muvazaasına dayalı tapu iptal tescil davaları, vasiyetname ve miras sözleşmesi düzenlenmesi, yasal ve atanmış mirasçılığa ve terekeye ilişkin davalar, tenkis davaları, mirastan çıkarma davaları, veraset belgesi çıkarma davaları ve miras sebebiyle istihkak davaları bulunmaktadır.

Miras hukukunda karşımıza çıkan bir diğer konu ise, filmlerde ve kurgularda sürekli olarak karşımıza çıkan evlatlıktan reddetme durumlarıdır. Bu durumun hukuksal olarak irdelenmesi sonucu karşımıza çıkan sonuç ise, evlatlıktan reddetme durumunun o kadar basit bir işlem olmadığıdır. Mirasçının miras bırakan kişiye veya yakınlarına karşı ağır bir suç işlemesi ve bu suç üzerinden ceza almış olması durumunda, miras hakkından mahrum bırakma durumu ortaya çıkabilmektedir. Böyle bir durumda kişisel olarak miras haklarının elinden alınması durumu söz konusu olacaktır. Miras avukatı Ankara ve çevresinde bulunan bölgelerde, bu tür davalar için de yardımcı olmaktadır. Ağır bir suç işleme durumu ile karşı karşıya kalındığında ortaya çıkan mirastan mahrum bırakma durumu, mahrum bırakılan kişinin yasal varisleri için geçerli olmayacaktır. Kanunla belirtilen miras hak oranları doğrultusunda, suç işleyen mirasçının yasal varisleri hakları olan mirası alabileceklerdir. Evlat edinme durumunda ise, evlat edinilen kişi mirastan yasal olarak yararlanabiliyor. Evlat edinilen kişinin daha erken vefat etmesi durumunda ise, evlat edinen kişi evlatlığın mirasından yararlanamıyor.

Miras avukatı Ankara şehrinde bolca bulunmaktadır. Bu avukatlar arasından dilediğinizi seçebilir ve miras davalarınız konusunda yardım alabilirsiniz. Medeni Kanun ile düzenlenen Miras Hukuku, miras bırakan kişinin ölmesi veya kişinin gaipliğine karar verilmesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Yasal mirasçıların otomatik olarak edindiği haklar ile devam eden miras durumu, suç teşkil eden bir durum veya mirasçıların mirası reddetme durumları söz konusu olmadığı müddetçe, haklar yasalar tarafından korunacaktır.

 

https://ilkayuyarkaba.av.tr | Trafik Kazalarında Tazminat | Avukat Ankara | Nafaka | İş Kazası Tazminat | Ankara Avukatları | Ankara Hukuk Büroları | Avukat |